โรงเรียนบ้านกะเอิน
kaearnbb
โรงเรียนบ้านกะเอิน
previous arrow
next arrow

kaearn news

1 2 20

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ONLINE)

01โครงสร้าง
02ข้อมูลผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่
04ข้อมูลการติดต่อ
05ข่าวประชาสัมพันธ์
06Q&A
07แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
08แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
09รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
010.คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
011คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
012ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
013E-Service
014รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
015ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
017รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
018แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
019รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
020ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
021การขับเคลื่อนจริยธรรม
022แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
023ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
024ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
025การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
026ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
027การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy
028รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
029รายงานการรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
030การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
031รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี
032แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
033รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
034มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
035รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่งโรงเรียน

เลขที่คำสั่งเรื่อง
14/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
12/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดประตูการเรียนรู้สู่ชุมชน
11/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2566
10/2567แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลบุสูง ประจำปีการศึกษา 2566
1/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
14/2566ตั้งแต่เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566
14/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และการทดสอบพัฒนาการ ชั้นอนุบาล ๒ – ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
58/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565
53/2565แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลกลางภาค 1-2565
46/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
40/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ปี 2565
38/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ปี 2565
36-2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
30/2565แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
25/2565แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
24/2565แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกะเอิน ปีการศึกษา 2565
23/2565แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและคณะกรรมการตรวจรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วารสารประชาสัมพันธ์