โรงเรียนบ้านกะเอิน
kaearnbb
โรงเรียนบ้านกะเอิน
bennerweb (1)
previous arrow
next arrow

kaearn news

1 2 22

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2567

o01โครงสร้าง
o02ข้อมูลผู้บริหาร
o03อำนาจหน้าที่
o04ข้อมูลการติดต่อ
o05ข่าวประชาสัมพันธ์
o06Q&A
o07แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o08แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o09รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
o11คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
o12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o13E-Service
o14รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
o16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21การขับเคลื่อนจริยธรรม
o22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o24ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o29รายงานการรับทรัพย์สินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
o30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
o31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี
o32แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o33รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เมนู ระบบบริการ

วารสารประชาสัมพันธ์