สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนบ้านกะเอิน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับ CEO

สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนบ้านกะเอิน ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับ CEO สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

โรงเรียน บ้านกะเอิน เป็นตัวแทนกลุ่ม CEO วังหิน 1 เข้าแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่ 45 รายการ
รางวัลกิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระชื่อนักเรียนผู้ฝึกสอนตัวแทน
ทองโครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6การงานอาชีพฯเด็กหญิงวรรณพร ใจหาญนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กหญิงชุติมณฑน์ มะณูนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กหญิงจิดาภา พรมชาติCEO
ทองโครงงานอาชีพ ชั้น ม.1-3การงานอาชีพฯนางสาวธิดาวัลย์ พิมพ์ทองนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กหญิงอณัณญา วารีสูงเนินนายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
   เด็กหญิงปวริศา มะณูCEO
ทองการแปรรูปอาหาร ชั้น ป.4-6การงานอาชีพฯเด็กหญิงวรรณพร ใจหาญนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กหญิงชุติมณฑน์ มะณูนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กหญิงจิดาภา พรมชาติCEO
ทองการแปรรูปอาหาร ชั้น ม.1-3การงานอาชีพฯนางสาวธิดาวัลย์ พิมพ์ทองนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กหญิงอณัณญา วารีสูงเนินนายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
   เด็กหญิงปวริศา มะณูCEO
ทองทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ป.4-6การงานอาชีพฯเด็กหญิงณิชาดา มิ่งขวัญนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กหญิงพัชรารักษ์ ลำไยงามนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญพามาCEO
ทองทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ชั้น ม.1-3การงานอาชีพฯเด็กชายอัศนา เชียงโสCEO
   เด็กหญิงอณัณญา วารีสูงเนินนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กหญิงปวริศา มะณูนายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
ทองการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ชั้น ป.1-3พัฒนาผู้เรียนเด็กชายณัฏฐกิตติ์ ไชยขันธุ์นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์CEO
   เด็กชายธีรเทพ ตะหน่องนางสาวลำเทียน เผ้าอาจCEO
   เด็กชายวุฒิภัทร ชาญชิตรนางสาวนิตติยา สมจันทร์CEO
   เด็กชายจิรกรณ์ มังษาCEO
   เด็กชายศิริธรณ์ สมสุดCEO
   เด็กชายกฤษขจร ผุยผายCEO
ทองการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ชั้น ป.4-6พัฒนาผู้เรียนเด็กหญิงธีวรา บุญพอCEO
   เด็กหญิงปิ่นมุก ศรีจันทริวงศ์CEO
   เด็กหญิงเกวลิน คำใสย์CEO
   เด็กหญิงเพชรรัตน์ จันทร์บางนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ เกษรนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กหญิงดาริน ภูสวัสดิ์นายชลวรรธน์ สมานCEO
   เด็กหญิงปัญญดา พรมชาติCEO
   เด็กหญิงเพชรชมพู แสงจันทร์CEO
   เด็กหญิงพนิตพิชา ฉัตรเมืองปักCEO
   เด็กหญิงมณฑกานต์ ตะติจันทร์CEO
ทองการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ป.4-6พัฒนาผู้เรียนเด็กหญิงจิราพัชร กะการดีนายชลวรรธน์ สมานCEO
   เด็กชายภูธเนศ วงศ์ช้างนางสาวนริศรา อุตมะกูลCEO
   เด็กชายพนาธิป อารีเอื้อCEO
ทองการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ชั้น ม.1-3พัฒนาผู้เรียนนายธนวัฒิ ศรีโพนดวนนางสาวทัศนีย์ เจริญชัยCEO
   นางสาวภัทรวรรณ จรมานางสาวนริศรา อุตมะกูลCEO
   เด็กหญิงภัทรวรรณ สิงห์เขาภูCEO
ทองการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ชั้น ป.4-6พัฒนาผู้เรียนเด็กหญิงปาริชาต เกษรนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กหญิงมณฐกานต์ ตะติจันทร์นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์CEO
   เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ เกษรCEO
ทองอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3คณิตศาสตร์เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิมใช่ย้งนายสำรอง มักสมาน 
ทองโครงงานคณิตศาสตร์ สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3คณิตศาสตร์เด็กหญิงอณัณญา วารีสูงเนินนายสำรอง มักสมานCEO
   เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิมใช่ย้งนายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
   เด็กชายอัศนา เชียงโสCEO
ทองโครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6คณิตศาสตร์เด็กหญิงชุติมณฑน์ มะณูCEO
   เด็กชายปรัชญา มะณูสำรอง มักสมานCEO
   เด็กชายพลวรรษธน์ สำเภานางธนพินท์ บุญตระการCEO
ทองคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3คณิตศาสตร์เด็กชายกิตติธัช สุภราชนายสำรอง มักสมานCEO
ทองการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ชั้น ม.1-3คอมพิวเตอร์เด็กชายรัฐภูมิ ศรีโพนดวนนภาดา เก็จโกวิทCEO
   เด็กชายณัฐดนัย บุรินรัมย์พัชรพล ชลกาญจน์CEO
ทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6คอมพิวเตอร์เด็กชายภูมิพัฒน์ หล้าวันนางสาวนภาดา เก็จโกวิทCEO
   เด็กชายจิรเมธ ลาปราบนายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
ทองการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ม.1-3คอมพิวเตอร์เด็กชายเทพอมร กาทองนางสาวนภาดา เก็จโกวิทCEO
   เด็กชายปิยะวัฒน์ เตชะนายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
ทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ชั้น ม.1-3คอมพิวเตอร์นางสาวสุพรรษา เกษรนายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
   นายนราธิป วิทยเริงชัยนางสาวทัศนีย์ เจริญชัยCEO
   เด็กชายอภิสิทธิ์ เกษาCEO
ทองการปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน)ปฐมวัยเด็กชายศักดิภัทร ภักดีพงษ์นางสาวสกุณา แก้วอุดร 
   เด็กชายชนาธิป ยิ้มเจริญ 
   เด็กหญิงจิรัจฌา สมจันทร์นางสาวอัญรินทร์ ทองปัญญา 
ทองการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน)ปฐมวัยเด็กชายตระกูล ศรีโพนดวนนางสาวภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์ 
   เด็กหญิงจิรัจฌา สมจันทร์นางสาวสกุณา แก้วอุดร 
   เด็กหญิงพรนภา พิมราช 
ทองพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.4-6ต่างประเทศเด็กหญิงธัญรดี ชาญชิตรนางสาวนภาดา เก็จโกวิทCEO
ทองพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ม.1-3ต่างประเทศเด็กหญิงปวริศา มะณูนางสาวนภาดา เก็จโกวิทCEO
ทองการเล่านิทาน (Story Telling) ชั้น ป.4-6ต่างประเทศเด็กชายณัฐพล แก้วอุดรนางสาวนภาดา เก็จโกวิท 
ทองคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-3ภาษาไทยเด็กชายณัฐพล บรรจงนางสาวลำเทียน เผ้าอาจ 
ทองคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6ภาษาไทยเด็กหญิงจันฑกานติ์ ชุ่มเสนานางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์ 
ทองคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3ภาษาไทยนางสาวงามศิริ เนตรพันทังนางสาวทัศนีย์ เจริญชัย 
ทองวรรณกรรมพิจารณ์ ชั้น ม.1-3ภาษาไทยนางสาวงามศิริ เนตรพันทังนางสาวธิดาวัลย์ พิมพ์ทอง 
ทองเรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรียงความ ชั้น ม.1-3ภาษาไทยนางสาวธิดาวัลย์ พิมพ์ทองนางสาวทัศนีย์ เจริญชัยCEO
ทองทำอาหาร ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วม-การงานฯเด็กชายประกายเพชร พิมพ์ทองนางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์CEO
   เด็กหญิงรุ่งนภา โปร่งจิตนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กชายคณาทิป ไชยพิบูลCEO
ทองอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6วิทยาศาสตร์เด็กชายพลวรรธน์ สำเภานางสาวลำเทียน เผ้าอาจCEO
   เด็กหญิงณิชาดา มิ่งขวัญCEO
   เด็กหญิงกนกวรรณ สำเภานายชลลวรรธน์ สมานCEO
ทองเครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้น ป.1-3นักบินน้อยเด็กชายกฤษขจร ผุดผายนายชลลวรรธน์ สมานCEO
   เด็กชายธีรเทพ ตะหน่องนางสาวนิตติยา สมจันทร์CEO
ทองขับร้องเพลงไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6ศิลปะ-ดนตรีเด็กหญิงชุติมณฑน์ มะณูนางธนพินท์ บุญตระการCEO
ทองขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ชั้น ม.1-3ศิลปะ-ดนตรีเด็กชายรัฐภูมิ ศรีโพนดวนนางสาวทัศนีย์ เจริญชัยCEO
ทองขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ม.1-3ศิลปะ-ดนตรีเด็กหญิงสุภัคสินี ใจหาญนางราตรี สถานพงษ์CEO
ทองขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-3ศิลปะ-ดนตรีเด็กหญิงสุภัคสินี ใจหาญนางราตรี สถานพงษ์CEO
ทองขับร้องเพลงสากล หญิง ชั้น ม.1-3ศิลปะ-ดนตรีเด็กหญิงปวริศา มะณูนางราตรี สถานพงษ์ 
ทองขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ชั้น ม.1-3ศิลปะ-ดนตรีเด็กหญิงปวริศา มะณูนางราตรี สถานพงษ์ 
ทองวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3ศิลปะ-ทัศนศิลป์เด็กหญิงกมลนัทธ์ ชื่นเชี่ยวยนต์นางสาวนริศรา อุตมะกูลCEO
ทองวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6ศิลปะ-ทัศนศิลป์เด็กหญิงพัชริดา ภาคมฤคนางสาวนริศรา อุตมะกูลCEO
ทองการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ชั้น ป.1-3ศิลปะ-ทัศนศิลป์เด็กหญิงวชิรญาณ์ ธรรมนิยมนางสาวลำเทียน เผ้าอาจCEO
   เด็กหญิงวริศรา หล้าสงค์นางสาวนิตติยา สมจันทร์CEO
ทองวาดภาพลายเส้น Drawing (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3ศิลปะ-ทัศนศิลป์นางสาวกฤติกาญจน์ บุญพามานางสาวนริศรา อุตมะกูลCEO
ทองการแสดงตลก ชั้น ป.1-ม.3ศิลปะ-นาฏศิลป์เด็กชายกิจติพงษ์ โปร่งจิตนางสาวนภาดา เก็จโกวิทCEO
   เด็กชายกิตตินันท์ มะระสานายพัชรพล ชลกาญจน์CEO
   เด็กชายธเนศ พรมชาติCEO
   เด็กชายพัสกร อ้วนโครตCEO
ทองเพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6สังคมศึกษาฯเด็กหญิงธีวรา บุญพอ 
   เด็กหญิงดาริน ภูสวัสดิ์ 
   เด็กหญิงวรรณษา มังษา 
   เด็กหญิงมณฐกานต์ ตะติจันทร์นางธนพินท์ บุญตระการ 
   เด็กหญิงพนิตพิชา ฉัตรเมืองปักนางสาวนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์ 
ทองเพลงคุณธรรม ชั้น ม.1-3สังคมศึกษาฯเด็กชายอัศนา เชียงโสCEO
   เด็กหญิงสุภัคสินี ใจหาญราตรี สถานพงษ์CEO
   เด็กหญิงปวริศา มะณูนางสาวนริศรา อุตมะกูลCEO
   เด็กหญิงอณัณญา ตรีสูงเนินCEO
   เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิ่มใช่ย้งCEO
ทองโครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3สังคมศึกษาฯเด็กหญิงณัฐธิยาน์ ร่มโพธิ์นางสาวลำเทียน เผ้าอาจCEO
   เด็กหญิงนัฐาพร พูลสวัสดิ์CEO
   เด็กหญิงพิมพิชชา ลำใยงามCEO
   เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเติมCEO
   เด็กหญิงณัฐวิภา ภักดีพงษ์นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์CEO
ทองโครงงานคุณธรรม ชั้น ป.4-6สังคมศึกษาฯเด็กหญิงชุติมณฑน์ มะณูนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กชายพลวรรธน์ สำเภาCEO
   เด็กชายปรัชญา มะณูCEO
   เด็กหญิงจิดาภา พรมชาติCEO
   เด็กหญิงวรรณพร ใจหาญนางธนพินท์ บุญตระการCEO
ทองโครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1-3สังคมศึกษาฯเด็กหญิงอณัณญา วารีสูงเนินนางธนพินท์ บุญตระการCEO
   เด็กหญิงปวริศา มะณูนายสำรอง มักสมานCEO
   นางสาวธิดาวัลย์ พิมพ์ทองCEO
   เด็กหญิงศศิธร โจมสติCEO
   เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินตะนัยCEO
ทองเล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3สังคมศึกษาฯเด็กหญิงเจนจิรา โสภารักษ์นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์CEO
ทองเล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6สังคมศึกษาฯเด็กหญิงปาริชาต เกษรนางธนพินท์ บุญตระการCEO
ทองเล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3สังคมศึกษาฯเด็กหญิงอณัณญา วารีสูงเนินนางธนพินท์ บุญตระการCEO
ทองมารยาทไทย ชั้น ป.1-3สังคมศึกษาฯเด็กชายพีรภัทร สิงห์ภูเขานางสาวลำเทียน เผ้าอาจCEO
   เด็กหญิงแพททรีเซีย โคสอนนางสาวนิตติยา สมจันทร์CEO
ทองมารยาทไทย ชั้น ป.4-6สังคมศึกษาฯเด็กชายภูริช สุภาพนางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์CEO
   เด็กหญิงเพชรรัตน์ จันทร์บางนางธนพินท์ บุญตระการCEO
ทองมารยาทไทย ชั้น ม.1-3สังคมศึกษาฯเด็กชายอัศนา เชียงโสนางราตรี สถานพงษ์ 
   เด็กหญิงสุภัคสินี ใจหาญนางสาวนภาดา เก็จโกวิท 
ทองแอโรบิค ชั้น ม.1-3สุขศึกษาฯเด็กหญิงภัทรลัดดา สิงห์เขาภูCEO
   เด็กหญิงภัทรวรรณ จรมาCEO
   เด็กหญิงกฤติกาญจน์ บุญพามาCEO
   เด็กชายธิดาวัลย์ พิมพ์ทองCEO
   เด็กหญิงอนัญญา วารีสูงเนินCEO
   เด็กชายกิตติธัช สุภราชนายสาโรช บาตรโพธิ์CEO
   เด็กชายพัสกร อ้วนโคตรนางสาวทัศนีย์ เจริญชัยCEO
   เด็กชายธนวัฒิ ศรีโพนดวนนายสำรอง มักสมานCEO
   เด็กชายอัศนา เชียงโสCEO
   เด็กหญิงงามศิริ เนตรพันทังCEO
ทองตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6สุขศึกษาฯเด็กชายณัฐวัฒน์ มะณูนายสาโรช บาตรโพธิ์CEO
   เด็กหญิงนิชากรณ์ พรรณานายสาโรช บาตรโพธิ์CEO
ทองตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3สุขศึกษาฯเด็กชายพัสกร อ้วนโคตรนายสาโรช บาตรโพธิ์CEO
   เด็กหญิงภัทรลัดดา สิงห์เขาภูนายสาโรช บาตรโพธิ์CEO
เงินเรียงร้อยถ้อยความ เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.1-3ภาษาไทยเด็กหญิงณัฏฐณิชา เขตนิมิตรนางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์