นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน

นางสาววาสินี วิถี

นางสาววาสินี วิถี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์

นางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางธนพินท์ บุญตระการ

นางธนพินท์ บุญตระการ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์

นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสำรอง มักสมาน

นายสำรอง มักสมาน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญรินทร์ ทองปัญญา

นางสาวอัญรินทร์ ทองปัญญา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวลำเทียน เผ้าอาจ

นางสาวลำเทียน เผ้าอาจ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตติยา สมจันทร์

นางสาวนิตติยา สมจันทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนภาดา เก็จโกวิท

นางสาวนภาดา เก็จโกวิท

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ เจริญชัย

นางสาวทัศนีย์ เจริญชัย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสาโรช บาตรโพธิ์

นายสาโรช บาตรโพธิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชลลวรรธน์ สมาน

นายชลลวรรธน์ สมาน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์

นางสาวภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนริศรา อุตมะกูล

นางสาวนริศรา อุตมะกูล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวธนัญรดา พรมชาติ

นางสาวธนัญรดา พรมชาติ

ตำแหน่ง ครูธุรการ
นางสาวสกุณา แก้วอุดร

นางสาวสกุณา แก้วอุดร

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
นายชาญชัย มะณู

นายชาญชัย มะณู

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป