ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์

เว็บไซต์โรงเรียน https://kaearn.ac.th/

เพจเฟสบุ๊ค โรงเรียน https://web.facebook.com/kaearnteam