ชนะเลิศ​เหรียญทอง​ อันดับ​1 ของกลุ่ม CEO วังหิน 1​​ ประเภทเครื่องร่อนแบบเดินตาม WALK ALONG GLIDER ระดับชั้น ป.1-3

ขอแสดงความยินดี​กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอิน ชนะเลิศ​เหรียญทอง​ อันดับ​1 ของกลุ่ม CEO วังหิน 1​​ ประเภทเครื่องร่อนแบบเดินตาม WALK ALONG GLIDER ระดับชั้น ป.1-3 เป็นตัวแทนกลุ่มแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

1.เด็กชายกฤษขจร ผุดผาย

2.เด็กชายธีรเทพ ตะหน่อง

ครูผู้ฝึกซ้อม

1.นายชลลวรรธน์ สมาน

2.นางสาวนิตติยา สมจันทร์