รับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา 2564

การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา 2564

โอกาสนี้ คุณครูธนพินท์ บุญตระการ เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านกะเอิน เข้ารับเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ดี จาก ท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุลรอง ผอ สพป ศรีสะเกษ เขต 1 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1