เลขที่คำสั่งเรื่อง
24/2567ตั้งแต่คณะกรรมการดำเนินงาน "ประชุมผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
14/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
12/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดประตูการเรียนรู้สู่ชุมชน
11/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2566
10/2567แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลบุสูง ประจำปีการศึกษา 2566
1/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3
14/2566ตั้งแต่เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566
14/2566แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และการทดสอบพัฒนาการ ชั้นอนุบาล ๒ – ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
58/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565
53/2565แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบวัดผลกลางภาค 1-2565
46/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
40/2565แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ปี 2565
38/2565แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย ปี 2565
36-2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
30/2565แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28/2565แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
25/2565แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
24/2565แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกะเอิน ปีการศึกษา 2565
23/2565แต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและคณะกรรมการตรวจรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565