การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดกิจกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของคณะครูโรงเรียนบ้านกะเอิน โดยได้รับเกียติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้แก่

  1. นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกะเอิน
  2. นายณฐพงษ์ ชัยพร ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
  3. นางณภาภัช ดวนใหญ่ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
  4. นางวรภัณฑิรา บางใบ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนดวน
  5. นางกัญญาภรณ์ พงษ์เกษ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนดวน

ในการนี้ คุณครู ทัศนีย์ เจริญชัย เข้ารับการประเมิน ว17+PA เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ