การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารองค์กรด้วยระบบ google workspace for education

วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านกะเอินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ google workspace for education และสร้างสื่อการสอนด้วย canva pro ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารร่วมใจโรงเรียนบ้านกะเอิน

ระบบ google workspace for education ของโรงเรียนบ้านกะเอินมีพื้นที่ในการบริหารจัดการข้อมูล 100 TB ภายใต้อีเมลองค์กร ….@kaearn.ac.th

คณะผู้บริหารครูจะมีอีเมลองค์กรที่มีพื้นที่บริการจัดการข้อมูลอย่างน้อย user ละ 5 TB

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการองค์กรและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ google workspace for education pro ได้ทุกแอป

ภาพกิจกรรม