ผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อการศึกษา

 โรงเรียนบ้านกะเอิน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ รองผู้อำนวยการราตรี สถานพงษ์ คณะครู-บุคลากร-นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และประชาชน ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าข้าวเปลือกสามัคคีเพื่อการศึกษา  โดยคณะศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมทำบุญครั้งนี้โดยถ้วนหน้า ขออานุภาพแห่งกุศลเจตนาที่ได้ร่วมบริจาคเงินและข้าวเปลือกทำบุญในครั้งนี้ ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ