รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านกะเอิน รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ศันธนีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1