รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ITA ONLINE ระดับ A

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน เข้ารับรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE) จากนายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1