การสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกะเอิน ปี 2565

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565