ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนกะเอิน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ที่ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภท ผู้บริหาร