โรงเรียนบ้านกะเอิน ได้ดำเนินการมอบเงินทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

โรงเรียนบ้านกะเอิน ได้ดำเนินการมอบเงินทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) สำหรับกลุ่มต่อเนื่องภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566