โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ ประจำปี 2567

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ที่วัดป่าวังศิลาวิมุตตยาราม นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน มอบหมายให้นางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์ นางธนพินท์ บุญตระการ นำนักเรียนชั้น ป.4 ป.5 ถวายเพล ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ ประจำปี 2567