โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน โดยคณะครูฝ่ายมัธยม นำนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี ในศตวรรษที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)