จ่ายเงินค่าชุดเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอินจ่ายเงินค่าชุดเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยโรงเรียนมีการปฏิบัติตามนโนบายป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด