ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมกับคณะโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี