วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนด

กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

2.เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ

หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4.พัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น /อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5.เน้นการดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21