ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content center

คณะครูโรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content center ณ ห้องประชุมเพชร สพป ศก 1