ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดสร้างเว็บไซต์สถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ONLINE