รับมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือกผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม (ประเภทเด็กและเยาวชน)

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สภาวัฒนธรรมอำเภอวังหินมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือกผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม (ประเภทเด็กและเยาวชน) โครงการรณรงค์ “วังหินพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดป่าวังศิลา ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนบ้านกะเอินได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้คือ เด็กชายจิราภัทร อำไพ และเด็กหญิงกัลยรัตน์ ประดิษฐ์สาร นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านเอิน