รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดย นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงเรียนนำเสนอด้วยวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนและขอบข่ายงาน การนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น