ประวัติโรงเรียนบ้านกะเอิน

๑. ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนบ้านกะเอิน  ที่ตั้ง  ๑๖๑  หมู่ ๑  ตำบลบุสูง  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๐๖๐๑๗ 

E – Mail : admin@kaearn.ac.th

เว็ปไซต์โรงเรียน : โรงเรียนบ้านกะเอิน สพป.ศก.1 (www.kaearn.ac.th)

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่  ๗ ไร่  ๓ งาน  ๘๐  ตารางวา

          ๑.๑  เขตบริการของโรงเรียน

                เขตบริการของโรงเรียนบ้านกะเอิน  ประกอบด้วยเขตพื้นที่การปกครองจำนวน ๒  ตำบล

๓  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านกะเอิน  หมู่ ๑,๑๕  บ้านหนองโดนหมู่ ๑๘ ตำบลบุสูง  และบ้านหนองโตน  หมู่ ๘  ตำบลธาตุ

          ๑.๒  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

               โรงเรียนบ้านกะเอินได้แยกออกมาจากโรงเรียนบ้านบุสูง  มาตั้งใหม่ในปี  พ.ศ. ๒๔๙๗

โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดบ้านกะเอิน  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๔  มีนักเรียนประมาณ  ๙๕ คน  มีครูสอน  ๓ คน  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ.  ครูและชาวบ้านได้จัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้และซื้อเพิ่มเติม  มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่  สร้างเสร็จในเดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๖  และได้ปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับ  โดยได้ขยายพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้กว้างออกไปอีก  ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้เป็นสมบัติของโรงเรียนอีก ๒ แปลง  เพื่อใช้ทำประโยชน์ในการทำสวนและแปลงเกษตร  รวมมีพื้นที่ทั้งหมด ๗ ไร่  ๓ งาน  ๘๐  ตารางวา

          โรงเรียนพยายามของบประมาณจากทางราชการ  เพื่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มเติม 

เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น  จนในปัจจุบันมีอาคารเรียน ๒  ชั้น สองหลัง  ๑๒  ห้องเรียน มีบ้านพักครู  ส้วม 

          โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า  จัดหางบประมาณมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน

ให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด  เช่น  ถมดินเพื่อปรับปรุงสนาม  ล้อมรั้วลวดหนาม  ปรับปรุงเสาธง

ตลอดทั้งจัดสร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา 

          ๑.๓ สภาพชุมชนโดยรวม

                ๑.๓.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้าน  มีประชากรประมาณ ๑,๙๒๕ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  ร้านอาหาร  ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ทำนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  ตามฮีตสิบสอง  ได้แก่  บุญคุณลาน  บุญข้าวกรรม  บุญข้าวจี่  บุญพระเวทย์  บุญสุขสงกรานต์หรือบุญปีใหม่  บุญปู่ตา  บุญบั้งไฟ  ตักบาตรบ้าน  บุญเข้าพรรษา  บุญข้าวประดับดินหรือเทกระจาดประเพณีของจีน  บุญข้าวสาก  บุญออกพรรษา  บุญกฐิน  ฯลฯ

              ๑.๓.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  อาชีพหลัก  คือ ทำนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ค่อนข้างยากจน  รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บาทต่อปี  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๕ คน

             ๑.๓.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

                โอกาสของโรงเรียนคืออยู่ใกล้หมู่บ้าน  ใกล้วัด  จึงอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนจากชุมชน  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                ข้อจำกัดของโรงเรียน  ประชากรมีรายได้ต่ำ  ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพและสร้างฐานะครอบครัวด้วยการไปทำงานที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด  จำเป็นต้องทิ้งบุตรหลานไว้กับปู่ย่าตายาย

               เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓จำนวนนักเรียนทั้งหมด   ๒๒๑  คน จำแนกเป็น ระดับชั้นปฐมวัย ๔๑ คนและระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๙   คน

แผนผังโรงเรียนบ้านกะเอิน