ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอินทุกท่าน ประกาศหยุดเรียนในรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน)ของระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

📢📢ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอินทุกท่าน#ประกาศหยุดเรียนในรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน)ของระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on hand (เรียนที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงาน)และกลับมาเรียนรูปแบบ on site (เรียนที่โรงเรียน)ได้ใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป