ประกาศโรงเรียนบ้านกะเอิน เรื่อง การเปิด – ปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565