ประกาศโรงเรียนบ้านกะเอิน เรื่อง การสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕