ประกาศโรงเรียนบ้านกะเอิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จากรูป on site เป็น รูปแบบ on-hand (การให้แบบฝึกหัด ให้การบ้านไปทำที่บ้าน ไม่ต้องมาโรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 6 ธันวาคม 2565