ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นายสุวิชญาณ พงษ์เกษผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววาสินี วิถีรองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชญานิศา โชติกรวิชช์ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางธนพินท์ บุญตระการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางนิศารัตน์ แก้วประสิทธิ์ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสำรอง มักสมานครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัญรินทร์ ทองปัญญาครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวลำเทียน เผ้าอาจครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสาโรช บาตรโพธิ์ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวนิตติยา สมจันทร์ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวนภาดา เก็จโกวิทครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายชลลวรรธน์ สมานครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ เจริญชัยครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวนริศรา อุตมะกูลครูผู้ช่วย
นายชาญชัย มะณูนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธนัญรดา พรมชาติครูธุรการ