ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 18 สิงหาหคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3