ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆจังหวัดศรีสะเกษ