รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1033530743
รหัส Smis 8 หลัก :  33010228
รหัส Obec 6 หลัก :  530743
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านกะเอิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  bankaearn
ที่อยู่ :  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกะเอิน
ตำบล :  บุสูง
อำเภอ :  วังหิน
จังหวัด :  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :  33270
โทรศัพท์ :  045-606017
โทรสาร :  045-606017
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  –
อีเมล์ :  admin@kaearn.ac.th
เว็บไซต์ :  https://kaearn.ac.th/
Facebook :  https://www.facebook.com/kaearnteam
กลุ่มโรงเรียน :  CEO วังหิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  บุสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     6 กม.