นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน

อีเมล suwitchayarn@krupatcha

เบอร์โทรติดต่อ 045-606017

นางราตรี สถานพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน

อีเมล ratree@kaearn.ac.th

เบอร์โทรติดต่อ 045-606017