กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2565