กิจกรรมวังหินร่วมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรชมตลาดวัฒนธรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน โดยคุณแม่ครูชญานิสา โชติกรวิชช์ แม่ครูภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์ู นำนักเรียนนุ่งผ้าไทยร่วมกิจกรรมวังหินร่วมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรชมตลาดวัฒนธรรม ประจำเดือนมิถุนายน ณ วัดป่าวังศิลา