กิจกรรมนำแนะรองผู้อำนวยการ ครู ครูผู้ช่วย ที่ย้ายและบรรจุ โรงเรียนบ้านกะเอิน ปี 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำแนะรองผู้อำนวยการ ครู ครูผู้ช่วย ที่ย้ายและบรรจุรับราชการโรงเรียนบ้านกะเอิน ปี 2565 โดยมีรายนามรองผู้อำนวยการ ครู ครูผู้ช่วย ที่ย้ายและบรรจุรับราชการ ดังนี้

รองราตรี สถานพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน

ครูนิตติยา สมจันทร์

ครูทัศนีย์ เจริญชัย

ครูภาวินันท์ เผดิมวสิษฐ์

ครูชลลวรรธน์ สมาน

ครูพัชรพล ชลกาญจน์

ครูนริศรา อุตมะกูล