กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กะเอินเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กะเอินเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓