การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่

ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 สถานศึกษาตำบลบุสูง 7 โรงเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านกะเอิน โดย นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผอ.รร.บ้านกะเอิน เป็นผู้บังคับการค่าย มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกิจกรรมจำนวน 559 คน