การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านกะเอิน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับทราบรายงานผลการจัดการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ และพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายสมใจ เผดิม ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกะเอิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ