การนิเทศการสอนชั้น อ.2,อ.3,ป.1,ป.2

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอินนำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางราตรี สถานพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูธนพินท์ บุญตระการ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ ออกนิเทศการสอนของครูระดับชั้น อนุบาล 2 , อนุบาล 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อมุ่งให้คำแนะนำ และความ ช่วยเหลือแก่ครูผู้สอน ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และ พัฒนาการ ในด้านต่างๆ ของผู้เรียน

ชั้น อนุบาล 2

ชั้น อนุบาล 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2