การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกะเอิน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกะเอิน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนาร